Informacje Frydek

Nasze przedszkole jest otwarte w godzinach

7.00 – 16.00

 

Godziny posiłków:

śniadanie - 9.00

obiad - 12.00

podwieczorek - 14.00

Procedury

 

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

W Gminnym Przedszkolu Publicznym „Bajka” we Frydku

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Procedura szczegółowo określa zasady i tryb postępowania w zakresie bezpieczeństwa na terenie przedszkola w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 po otwarciu przedszkola na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 780). Wskazano w niej zadania dyrektora i pozostałych pracowników, organu prowadzącego oraz rodziców wychowanków.

Uczestnicy:

• dyrektor przedszkola,

• organ prowadzący przedszkole,

• rodzice dzieci,

• dzieci

• pracownicy przedszkola.

Podstawa prawna:

art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.),

wytyczne Ministra Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2020 r. wydane związku z decyzją o otwarciu przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego,

wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567).

1. Niniejsza procedura bezpieczeństwa wewnętrznego w okresie pandemii COVID-19 dotyczy wszystkich pracowników Gminnego Przedszkola Publicznego „Bajka” we Frydku i Oddziałów Zamiejscowych w Gilowicach, rodziców dzieci oraz dzieci uczęszczających do przedszkola.

 

 

 

Lp.

Zadania główne

Zadania szczegółowe

Osoba odpowiedzialna

Sposób realizacji z uwzględnieniem wytycznych GIS

I.

Ustalenia dotyczące dzieci, które będą uczęszczać do oddziału przedszkolnego

1. Ustalenie liczby grup dzieci w przedszkolu.

Dyrektor

1. Mogą być zorganizowane dwie grupy dzieci przedszkolnych w Przedszkolu we Frydku oraz dwie w Oddziałach Zamiejscowych w Gilowicach,

  1. Uwagi:

zaleca się, aby do grupy dzieci przyporządkowani byli w miarę możliwości organizacyjnych ci sami opiekunowie,

nie należy angażować w zajęcia opiekuńcze nauczycieli i innych pracowników powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.

 

 

2. Ustalenie maksymalnej liczby dzieci, które mogą przebywać w grupie.

Dyrektor/organ prowadzący

1. W związku z powierzchnią sali w przedszkolu we Frydku , która wynosi 48,55m2 48,28 m2 możliwe jest przebywanie w niej 24 dzieci i 2 opiekunów . W oddziale zamiejscowym w Gilowicach powierzchnia wynosi 55m2 i 62m2. możliwe przebywanie 20 dzieci i 2 opiekunów w jednej sali i 25 dzieci i 2 opiekunów w drugiej sali.

2. Uwagi:

Maksymalną liczbę dzieci w poszczególnych grupach ustala się z uwzględnieniem następujących wytycznych:

1) minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 1,5 m2 na 1 dziecko i każdego opiekuna. Do przestrzeni tej nie wlicza się pomieszczenia/ń kuchni, zbiorowego żywienia, pomocniczych ciągów komunikacji wewnętrznej, pomieszczeń porządkowych, magazynowych, higieniczno-sanitarnych (np. łazienek). Nie należy sumować powierzchni sal dla dzieci i przeliczać łącznej jej powierzchni na limit miejsc. Powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów w niej się znajdujących;

2) w grupie może przebywać do 24 dzieci.

 

 

3. Ustalenie dzieci, które będą uczęszczać do poszczególnych grup.

Dyrektor/rodzice dzieci

W razie stwierdzenia niepokojących objawów wskazujących na wystąpienie choroby zakaźnej u dziecka, rodzic nie przyprowadza dziecka do przedszkola, a także zobowiązany jest do powiadomienia o tych objawach służb medycznych oraz dyrektora przedszkola.

II.

Przygotowanie przedszkola przed przyjęciem dzieci

1. Zaopatrzenie w środki ochrony osobistej dla pracowników, termometru (najlepiej bezdotykowego), płynu dezynfekującego do rąk, detergentów do dezynfekcji powierzchni, sprzętu, zabawek)

Dyrektor/organ prowadzący

1. Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy przedszkola w razie konieczności zaopatrywani są w środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, przyłbice, a także fartuchy z długim rękawem (np. do przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka – adekwatnie do aktualnej sytuacji, do dezynfekcji pomieszczeń).

2. Wyposaża się przedszkole w dodatkowy termometr.

 

 

2. Wywieszenie w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych instrukcji z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcji.

Wywieszenie instrukcji zdejmowania rękawiczek jednorazowych.

Dyrektor

Instrukcje na stronie internetowej Głównego Inspektora Sanitarnego:

https://gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak/

https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/

https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/

 

 

3. Usunięcie z sal, w których będą przebywać dzieci, niektórych przedmiotów i sprzętów.

Dyrektor/ pracownicy

Wyposażenie, którego nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. dywan, pluszowe zabawki, puzzle, książeczki), usuwa się z sal.

 

 

4. Zabezpieczenie przed używaniem sprzętu na placu zabaw lub boisku.

Dyrektor

Sprzęt będzie dezynfekowany codziennie przed wyjściem dzieci na plac zabaw.

 

 

5. Wyznaczenie i przygotowanie pomieszczenia lub obszaru, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych.

Dyrektor/ pracownicy

Wyznacza się i przygotowuje pomieszczenie lub wydziela obszar, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych.

Szatnia

Wyposażenie pomieszczenia: krzesło, leżak w razie konieczności położenia dziecka; środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący).

 

 

6. Umieszczenie przed wejściem (w przedsionku) do budynku płynu dezynfekującego do rąk oraz informacji o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe wchodzące do przedszkola.

Dyrektor/ pracownicy/

rodzice

Rodzic wchodzi tylko do przedsionka przedszkola.

 

 

8. Sporządzenie i wywieszenie listy numerów telefonów do organu prowadzącego przedszkole, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej i służb medycznych.

Dyrektor

W łatwo dostępnym miejscu umieszcza się listę numerów telefonów:

- Urząd Gminy Miedźna: 322116196

- Kuratorium Oświaty w Katowicach, Delegatura w Bielsku-Białej 33 812 26 45

- Infolinia Ministerstwa Zdrowia, tel. 800 190 590,

- Infolinia całodobowa Narodowego Funduszu Zdrowia, tel. 800 190 590

- Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tychach - całodobowa infolinia, tel. 512-370-717;

517 497 829

- Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach - całodobowa infolinia, tel. 32 351 23 00

- Oddział Obserwacyjno-Zakaźny Tychy MEGREZ,

tel. 32 325 51 48, 887 277 811.

 

 

9. Zapewnia się sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami dzieci (przede wszystkim ustala się numer telefonu oraz adres e-mail).

Dyrektor

Rodzice, których dzieci uczęszczają do przedszkola, dodatkowo zweryfikują te dane. Zostanie na tej podstawie sporządzona lista kontaktów do szybkiej komunikacji.

III.

Przyjmowanie dzieci

1. Przyprowadzanie i odbiór dzieci.

Rodzice dzieci

1. Do przedszkola można przyprowadzić wyłącznie zdrowe dziecko. Osoba przyprowadzająca również musi być zdrowa.

2. Nie można przyprowadzić do przedszkola dziecka, jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.

3.Pracownik przedszkola dokonuje pomiaru temperatury wchodzącemu i wychodzącemu dziecku.

Jeżeli temperatura dziecka przy porannym pomiarze będzie przekraczała 37,5 ℃, dziecko nie będzie przyjęte do przedszkola, a rodzice będą poproszeni o zgłoszenie się do lekarza.

4. Rodzic z dzieckiem wchodzi do przedsionka przedszkola i przekazuje dziecko woźnej, następnie opuszcza przedszkole.

5. Dzieci są przyprowadzane i odbierane przez rodziców lub osoby wcześniej upoważnione (zapisane u wychowawcy przedszkola).

6. Odbiór dziecka odbywa się przez zasygnalizowanie przyjścia rodzica przez domofon. Woźna pomaga dziecku w czynnościach samoobsługowych w szatni. Po ubraniu dziecka następuje udanie się do wyjścia, gdzie pracownik dokonuje pomiaru temperatury ciała. Po stwierdzeniu prawidłowej temperatury rodzic i dziecko opuszczają przedszkole.

 

 

2. Zabronione jest przynoszenie do przedszkola zabawek lub innych przedmiotów.

Rodzice dzieci

Dziecko nie może przynosić ani wynosić, zabawek oraz innych przedmiotów osobistych.

 

 

3. Dezynfekcja rąk przy wejściu do przedszkola lub zakładanie rękawiczek jednorazowych.

Rodzice dzieci

1. Rodzice obowiązani są zdezynfekować dłonie lub zakładać rękawiczki jednorazowe w przedsionku przed skorzystaniem z domofonu oraz zakryć usta i nos.

2. Rodzice regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, niepodawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kaszlu.

3. Rekomenduje się, aby na rękach poniżej łokcia nie nosić pierścionków, zegarków, bransoletek itp., gdyż utrudniają one prawidłowe umycie, dezynfekcję rąk.

 

 

4. Przekazanie informacji o stanie zdrowia dziecka.

Rodzice dzieci

Rodzice obowiązani są przekazywać istotne informacje o stanie zdrowia dzieci.

 

 

5. Dystans społeczny.

Rodzice dzieci

1. Rodzice przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły, jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m.

2. Rodzice są zobowiązani do osłaniania nosa i ust

https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/

IV.

Zapewnienie warunków bezpieczeństwa

w przedszkolu

1. Organizacja pracy przedszkola

Dyrektor / pracownicy

 

1. Ogranicza się przebywanie w przedszkolu osób z zewnątrz. Ewentualne kontakty z takimi osobami odbywają się przy użyciu środków ochrony osobistej.

2. Pracownicy zachowują dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni przedszkola, wynoszący min. 1,5 m.

3. Drzwi do przedszkola są zamknięte. Należy użyć domofonu.

 

 

2. Warunki bezpieczeństwa dzieci w budynku

Pracownicy/ dzieci

1. Salę, w której organizuje się zajęcia, wietrzy się co najmniej raz na godzinę.

2. Gimnastykę prowadzi się przy otwartych oknach.

3. Unika się organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu.

4. Dzieci często i regularnie myją ręce mydłem, szczególnie po wejściu do przedszkola, po zabawie, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety.

5. Nauczyciele organizują pokaz właściwego mycia rąk, przypominają o myciu rąk i dają przykład.

6. Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) należy je dokładnie czyścić lub dezynfekować.

7. Zapewnia się bieżącą dezynfekcję toalet.

8. Utrzymuje się w czystości ciągi komunikacyjne, dezynfekuje się powierzchnie dotykowe (poręcze, klamki) i powierzchnie płaskie (blaty), klawiatury, włączniki.

9. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

10. Monitoruje się czynności dezynfekcyjne i porządkowe.

11. Rekomenduje się, aby na rękach poniżej łokcia nie nosić pierścionków, zegarków, bransoletek itp., gdyż utrudniają one prawidłowe umycie, dezynfekcję rąk.

 

 

3. Warunki bezpieczeństwa dzieci na zewnątrz przedszkola

Dyrektor

1. Nie organizuje się wyjść poza teren przedszkola.

 

 

4. Przygotowywanie i spożywanie posiłków.

Dyrektor/ pracownicy/ dzieci

1. Posiłki spożywane przez dzieci w sali.

2. Czyszczenie blatów, stołów i poręczy krzeseł po każdym posiłku grupy. Posiłki podawane w wielorazowych naczyniach i sztućcach zmywane w zmywarce z dodatkiem detergentu w temperaturze min. 60 i wyparzane.

3. Personel kuchenny korzysta z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów (po przygotowaniu ostatniego posiłku), utrzymuje wysoką higienę.

4. Personel kuchenny nie kontaktuje się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi..

5. Decyzja o zapewnieniu ciepłego posiłku dla dzieci będzie podjęta przez dyrektora w zależności od liczby uczęszczających dzieci.

6. Od dostawców cateringu należy wymagać pojemników i sztućców jednorazowych.

V.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem i stwierdzenia zakażenia u pracownika lub dziecka

1. Poinformowanie pracowników o postępowaniu w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem

Dyrektor/ pracownicy

1. Do pracy mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.

2. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów pracownicy powinni pozostać w domu, skontaktować się telefonicznie z dyrektorem i odpowiednio: z lekarzem, ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

 

 

2. Śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach: gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa

Dyrektor/ pracownicy/

rodzice

Na bieżąco.

 

 

3. Czynności w przypadku wystąpienia u pracownika niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem

Dyrektor/

pracownicy

1. Pracownika niezwłocznie odsuwa się od pracy i odsyła transportem indywidualnym do domu (transport własny pracownika lub sanitarny).Pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu do izolacji. Jeśli niemożliwe jest skorzystanie z takiego pomieszczenia, należy wydzielić obszar , w którym ta osoba będzie odseparowana od innych w odległości min. 2 m z każdej strony.

2. Wstrzymuje się przyjmowanie kolejnych dzieci.

3. Powiadamia się właściwą miejscowo stację sanitarno-epidemiologiczną i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

4. Powiadamia się organ prowadzący przedszkole.

5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, poddaje się gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z procedurami oraz dezynfekuje się powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

6. Ustala się listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach przedszkola, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zaleca się im stosowanie się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 

 

4. Czynności w przypadku wystąpienia u dziecka objawów choroby

Dyrektor/

pracownicy

1. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby odizolowuje się je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób.

2. Dokonuje się pomiaru temperatury ciała dziecka. W przypadku użycia termometru innego niż bezdotykowy – dezynfekuje się go po użyciu.

3. Niezwłocznie powiadamia się rodziców w celu pilnego odebrania dziecka do domu, a pozostałych rodziców o tym, że wystąpiły objawy chorobowe u jednego z dzieci. Pozostawia się do decyzji rodziców, czy chcą natychmiast odebrać pozostałe dzieci.

4. Jeżeli u dziecka występują objawy sugerujące zakażenie koronawirusem stosuje się ust. 5-9.

5. Wstrzymuje się przyjmowanie kolejnych dzieci.

6. Powiadamia się właściwą miejscowo stację sanitarno-epidemiologiczną i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

7. Powiadamia się organ prowadzący.

8. Obszar, w którym poruszało się i przebywało dziecko, poddaje się gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z procedurami oraz dezynfekuje się powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

9. Ustala się listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach przedszkola, w których przebywało dziecko podejrzane o zakażenie i zaleca się im stosowanie się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 

 

5. Czynności w przypadku wystąpienia

koronawirusa u pracownika lub

dziecka

Dyrektor

1. Stosuje się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

2. Powinien skontaktować się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej i uzyskać teleporadę medyczną.