Informacje Frydek

Nasze przedszkole jest otwarte w godzinach

7.00 – 16.00

 

Godziny posiłków:

śniadanie - 9.00

obiad - 12.00

podwieczorek - 14.00

Aktualności Frydek

Wniosek

 

Rodzicu, pamiętaj!

Jeśli Twoje dziecko ubiega się o miejsce w przedszkolu w roku, w którym kończy 3 lata, to takie miejsce zostanie mu zapewnione nawet jeśli nie dostało się do żadnego z trzech przedszkoli wskazanych w karcie zgłoszenia.

Wójt Gminy Miedźna rokrocznie otrzymuje informacje o dzieciach, dla których zabrakło miejsca w wybranych przez nich placówkach, wskazując rodzicom inne placówki, w których takie miejsce jest.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z dyrektorem wybranego przedszkola.
Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej dostępne będą na stronach internetowych tych jednostek (do pobrania na stronie przed 15.02.2021)

 

Rekruracja 2021

 

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – kryteria i terminy rekrutacji na rok szkolny 2021/2022.

Joanna Figura , 20 stycznia 2021

Dopełniając obowiązku wynikającego z art. 154 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe Wójt Gminy Miedźna przedstawia:

 • Kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej wraz z dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia tych kryteriów.

http://dzienniki.slask.eu/WDU_S/2019/723/akt.pdf

http://g.ekspert.infor.pl/p/_dane/akty_pdf/U85/2019/62/2761.pdf#zoom=90

Więcej…

Spis rolny

Ogłoszenie

Drodzy Rodzice!

 

Gminne Przedszkole Publiczne ,,Bajka" we Frydku w dniu 2.10.2020 czynne od 7.00-16.00.

Pozdrawiamy.

Oferta ubezpieczenia

Drodzy Rodzice, przedstawiam Państwu ofertę ubezpieczenia. Ubezpieczenie jest dobrowolne. Jeżeli Państwo zdecydujecie się na określony wariant proszę przelew zrobić na konto,które znajduje się na ofercie z dopiskiem Przedszkole Frydek+dane dziecka.

oferta

oferta

oferta

Ogłoszenie

 

                  UWAGA RODZICE!

16 września. tj. w środę, w godz. 8.00- 9.00 oraz 14.00-15.00

będą zbierane pieniądze na karty pracy i wyprawkę.

Prosimy o wpłacanie wyliczonej kwoty u Pani Ani i Pani Justyny z Rady Rodziców.

5-latki 124 zł + 50 zł wyprawka

4-latki 88 zł+ 50 zł wyprawka

3-latki 78zł + 50 zł wyprawka.

 

Procedury

 

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

W Gminnym Przedszkolu Publicznym „Bajka” we Frydku

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Procedura szczegółowo określa zasady i tryb postępowania w zakresie bezpieczeństwa na terenie przedszkola w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 po otwarciu przedszkola na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 780). Wskazano w niej zadania dyrektora i pozostałych pracowników, organu prowadzącego oraz rodziców wychowanków.

Uczestnicy:

• dyrektor przedszkola,

• organ prowadzący przedszkole,

• rodzice dzieci,

• dzieci

• pracownicy przedszkola.

Podstawa prawna:

art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.),

wytyczne Ministra Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2020 r. wydane związku z decyzją o otwarciu przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego,

wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567).

1. Niniejsza procedura bezpieczeństwa wewnętrznego w okresie pandemii COVID-19 dotyczy wszystkich pracowników Gminnego Przedszkola Publicznego „Bajka” we Frydku i Oddziałów Zamiejscowych w Gilowicach, rodziców dzieci oraz dzieci uczęszczających do przedszkola.

 

Więcej…

Regulamin

 

Regulamin funkcjonowania Gminnego Przedszkol Publicznego „Bajka” we Frydku w czasie epidemii, z uwzględnieniem specyfiki placówki oraz zaleceń wskazanych w wytycznych MEN, GIS, MZ oraz aktualnych przepisach prawa

Podstawa prawna:

 • art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.),

 • § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. poz. 69, ze zm.),

 • wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374, 567i 1337),

 • Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r. (Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol-dzialania-men-w-organizacji-roku-szkolnego-20202021-w-warunkach-epidemii).

Więcej…

Ogłoszenie

Drodzy Rodzice!

 

Od 1 września 2020r. zapraszamy dzieci do przedszkola pamiętając o wszystkich obostrzeniach.

Rok szkolny 2020/2021

                                                       UWAGA RODZICE!

W związku z zaistniałą sytuacją z COVID-19, zebranie rodziców w tradycyjnej formie nie odbędzie się. Podajemy informacje dotyczące rozpoczęcia roku szkolnego:

 • dzieci przychodzą na zadeklarowane w zgłoszeniu do przedszkola godziny

 • rodzice nie wchodzą na teren placówki, przyjmowane dzieci będą w przedsionku przedszkola pojedynczo z zachowaniem dystansu społecznego 2 m

 • karty magnetyczne będą umieszczone w szatni, w półce dziecka i ,,odbijane” przez pracownika przedszkola

 • dzieci muszą mieć ze sobą obuwie na przebranie i ewentualnie ubrania na zmianę (bluzka, majtki, spodnie- w woreczku)

 • każdemu rodzicowi zostanie wręczony pakiet z dokumentami, które należy wypełnić i oddać tego samego dnia przy odbiorze dziecka z przedszkola : umowy, aktualne nr telefonów – do szybkiego kontaktu z rodzicem, który należy zawsze odebrać lub jak najszybciej oddzwonić, upoważnienie dla osób odbierających dziecko z aktualnymi danymi, zgody na pomiar temperatury, na zdjęcia, na religię, na badanie przez logopedę, a także zapoznanie się z regulaminem bezpieczeństwa i regulaminem przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola, podstawą programową wychowania przedszkolnego

 • zostały zamówione pakiety kart pracy wydawnictwa MAC Edukacja- ,,Ada i Olek”

cena pakietu dla 3-latka 78zł, dla 4-latka 88zł, dla 5-latka 124zł

   • koszt wyprawki w tym roku 50 zł (termin i miejsce wpłacania zostanie podane w przyszłym tygodniu tj. między 1.09. 2020 a 5.09.2020)

INFORMACJA

Dyrektor Gminnego Przedszkola Publicznego "Bajka" we Frydku - Oddziały Zamiejscowe w Gilowicach
informuje, że wszystkie informacje dotyczące zbliżającego się roku szkolnego 2020/2021 będą w ciągu najbliższych dni zamieszczane na stronie przedszkola.

Oferta pracy

Dyrektor Gminnego Przedszkola Publicznego ,,Bajka" we Frydku

zatrudni nauczyciela w wymiarze 25/25- cały etat.

Wymagania- ukończone studia z pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej.

Ogłoszenie

 

Edukacja w Gminie Miedźna od września 2020 r.

 

Mając na względzie obowiązujące obostrzenia oraz wytyczne MEN, a także GIS informuję Państwa, że edukacja w Gminie Miedźna w roku szkolnym 2020/2021 planowana jest w formie nauczania stacjonarnego.

Bardzo ważne jest dla nas zapewnienie równego dostępu do kształcenia wszystkim dzieciom, a taką możliwość daje wyłącznie wprowadzenie dla wszystkich uczniów jednolitej formy kształcenia, którą bez wątpienia jest kształcenie stacjonarne odbywające się w szkolnych ławkach i w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem.

Na wprowadzenie od 1 września kształcenia w formie stacjonarnej kładzie również nacisk Ministerstwo Edukacji Narodowej. Nauka zdalna została wdrożona w trybie natychmiastowym, kiedy w marcu br. przekazano informację, że na tamten czas jest to jedyna możliwa bezpieczna forma edukacji. Dla wszystkich, nie tylko dla uczniów i rodziców, ale także dla nauczycieli, jak i osób decyzyjnych w zakresie oświaty nauka zdalna była traktowana jako działanie doraźne i nadal taką formą pozostaje.

Ewentualne zamykanie szkół i przechodzenie na kształcenie zdalne będzie zależne od sytuacji epidemicznej na danym terenie i bezpośrednio w szkole.

Szkoły i przedszkola są w trakcie przygotowań do nowego roku szkolnego celem zapewnienia bezpiecznych warunków pobytu uczniów i pracowników.

Uczęszczanie do szkół i przedszkoli będzie wiązało się ze stosowaniem przez pracowników, uczniów i rodziców zasad, które każda szkoła i przedszkole wprowadzi, uwzględniając ogólnie nałożone przez GIS i MEN wytyczne, jak również indywidualny charakter jednostki.

O ewentualnych zmianach w zakresie kształcenia w gminnych szkołach i przedszkolach rodzice będą uzyskiwali informacje na bieżąco bezpośrednio z placówki do której dziecko uczęszcza (strony internetowe jednostek).

W obecnej sytuacji mamy świadomość, że mogą pojawić się okoliczności wymagające zmian. Jednak na chwilę obecną wszyscy uczniowie szkół podstawowych i szkoły ponadpodstawowej, wszystkie dzieci zapisane do przedszkoli oraz żłobka i klubu dziecięcego rozpoczną rok szkolny 2020/2021 w formie stacjonarnej, czyli w salach lekcyjnych lub salach przedszkolnych.

Z życzeniami zdrowia, Jan Słoninka

 

 

OGŁOSZENIE

Dyrektor Gminnego Przedszkola Publicznego "Bajka" we Frydku

zatrudni pomoc nauczyciela z kwalifikacjami: oligofrenopedagogika.

DYŻUR WAKACYJNY

 

Uwaga Rodzice!

Zapraszamy dzieci zapisane na dyżur wakacyjny w przedszkolu we Frydku od 1 lipca do 31 lipca 2020r.

Przedszkole jest czynne w godzinach 7.00-16.00 

Rodziców i dzieci obowiązuje reżim sanitarny. Proszę pamiętać:

- aby dzieci i rodzice przychodząc i wychodząc z przedszkola byli w maseczkach zakrywających nos i usta,

- rodzice i dzieci są zobowiązani dezynfekować ręce przed wejściem na teren przedszkola,

- dziecko przychodzące do przedszkola musi być zdrowe,

- dzieci będą miały mierzoną temperaturę ciała przy wejściu i wyjściu z placówki,

- dzieci są przyprowadzane przez rodzica do przedsionka przedszkola i tam będą odbierane przez pracownika przedszkola.

 

WAŻNE!

Rodzic w pierwszym dniu dyżuru musi dostarczyć wszystkie wypełnione dokumenty (załączone poniżej). Jeśli ich nie będzie miał - dziecko nie zostanie przyjęte do przedszkola.

Procedury obowiązujące w placówce

Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3

Załącznik 4