Ramowy plan dnia "SŁONECZKA"

I. Realizacja podstawy programowej:

Godzina 8:00-9:00

- Wspólne spotkanie dzieci – czytanie bajek lub zabawy kołowe ze śpiewaniem, zabawy rytmiczne – ruchowe, poranki muzyczne.

-Gimnastyka poranna – zabawy ruchowe w sali.

-Przygotowania do śniadania wykonywanie czynności wynikających z pełnionego dyżuru, czynności sanitarno – higieniczne, kształtowanie właściwych nawyków higienicznych i kulturalnych.

Godzina 9:00-10:15

- Śniadanie – realizacja zadań programowych w tym zakresie

- „Odkrywamy , przeżywamy i działamy ” – zajęcia edukacyjne inspirowane przez nauczyciela realizowane wg wybranego programu wychowania przedszkolnego .

Wielozmysłowe poznawanie świata – poszukiwanie rozwiązań problemów w ramach 4 obszarów podstawy programowej – rozwijanie u dzieci czynności intelektualnych potrzebnych w codziennych sytuacjach i dalszej edukacji , kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach , w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek ( zajęcia przeplatane są zabawą ruchową ).

Godzina 10:15-11.00

- Zabawy swobodne wg zainteresowań dzieci, praca indywidualna z dzieckiem zdolnym i oczekującym pomocy, rozwijanie zainteresowań i umiejętności; -Kształtowanie umiejętności komunikatywnych – wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne.

Godzina 11:00-11.50

-Gry i zabawy ruchowe organizowane przez nauczyciela w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku: zajęcia sportowe, gimnastyka, spacery i wycieczki, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze.

- Zajęcia z języka angielskiego - poniedziałek, piątek 11.15-11:45

Godzina 11.50-12.00

- Przygotowanie do obiadu : wykonywanie czynności wynikających z pełnionego dyżuru : czynności sanitarno – higieniczne – rozwijanie samodzielności w czynnościach samoobsługowych .

Godzina 12.00-12.30

- Obiad – kształtowanie kulturalnego zachowania się przy stole – realizacja zadań programowych w tym zakresie.

II. Popołudniową porą:

Godzina 12:30-13:45

- Relaks poobiedni – zajęcia relaksacyjne, słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela (ochrona systemu nerwowego ).

-Udział w koncertach , występach artystycznych organizowanych na terenie placówki.

- Zajęcia i zabawy rozwijające indywidualne zainteresowania i zdolność dzieci ( przygotowywania dzieci do udziału w spektaklach, konkursach recytatorskich, plastycznych, muzycznych lub występach z różnej okazji).

- Zajęcia dodatkowe: zajęcia fakultatywne: religia.

- Zabawy na powietrzu, wyjścia poza teren przedszkola (np. do biblioteki),-obserwacje przyrodnicze, zajęcia ekologiczne, zajęcia z wiedzy o regionie.

Godzina 13.45-14.00

- Czynności samoobsługowe, higieniczne

Godzina 14:00-15:00

- Podwieczorek – wdrażanie do utrzymywania ładu i porządku przy stoliku, uczenie samodzielności i poprzez pełnienie dyżurów

Wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka- zapewnianie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, zajęcia kreatywne.