Informacje Frydek

Nasze przedszkole jest otwarte w godzinach

7.00 – 16.00

 

Godziny posiłków:

śniadanie - 9.00

obiad - 12.00

podwieczorek - 14.00

Regulamin

 

Regulamin funkcjonowania Gminnego Przedszkol Publicznego „Bajka” we Frydku w czasie epidemii, z uwzględnieniem specyfiki placówki oraz zaleceń wskazanych w wytycznych MEN, GIS, MZ oraz aktualnych przepisach prawa

Podstawa prawna:

  • art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.),

  • § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. poz. 69, ze zm.),

  • wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374, 567i 1337),

  • Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r. (Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol-dzialania-men-w-organizacji-roku-szkolnego-20202021-w-warunkach-epidemii).

 

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa podstawowe zasady funkcjonowania Gminnego Przedszkola Publicznego „Bajka” we Frydku w okresie pandemii COVID-19.

Od 1 września 2020 r. do odwołania wprowadza organizację pracy przedszkola, która w miarę możliwości, jakimi dysponuje przedszkole, pozwala na zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie przedszkola, szczególnie w miejscach wspólnych.

2. Regulamin powstał w celu zminimalizowania możliwości zakażenia koronawirusem i zachorowania na COVID-19, ale mimo wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa, nie gwarantuje się wyeliminowania ryzyka związanego z zakażeniem.

3. Regulamin jest opublikowany na stronie internetowej przedszkola oraz przy wejściu do przedszkola.

4.W celu właściwej organizacji działań w przedszkolu i ograniczenia ilości przekazywanych dokumentów, regulamin zakłada, że została przez rodziców udzielona z góry zgoda na pomiar temperatury ciała ich dziecka, uczęszczającego do przedszkola, gdy zaistnieje taka konieczność. W każdym momencie rodzice mają prawo odmówić zgody na mierzenie temperatury ciała swojego dziecka wyrażając sprzeciw poprzez zgłoszenie wychowawcy i dyrektora informację o treści: ,, Nie wyrażam zgody na pomiar temperatury ciała mojego dziecka..... (imię i nazwisko dziecka). ( Podpis rodziców)”.

5. Dzieci, rodzice, opiekunowie, pracownicy i inne osoby mogą wejść do przedszkola pod warunkiem, że są zdrowi, nie wykazują objawów chorobowych sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych lub chorobę zakaźną. Nie wolno wejść do pzredszkola komuś, kto przebywa na kwarantannie, w izolacji, a także gdy domownicy przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

6. Dzieci przyprowadzają/odbierają z przedszkola zdrowi rodzice/opiekunowie, tj. bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych lub chorobę zakaźną. W drodze do i z przedszkola rodzice/opiekunowie z dziećmi przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

7. Przy wejściu do przedszkola znajduje się informacja o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. Wszystkim wchodzącym do budynku przedszkola umożliwia się skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk.

8. Ogranicza się przebywanie w przedszkolu osób z zewnątrz do niezbędnego minimum. Obowiązuje te osoby bezwzględne stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk i przebywanie w wyznaczonych obszarach, jak również zasada zachowania dystansu minimum 1,5 m od innych ludzi.

9. Każdy, kto chce załatwić jakąś sprawę w przedszkolu, w miarę możliwości robi to przez telefon, e-mail, domofon lub na zewnątrz (przed budynkiem przedszkola) – wówczas podejdzie pracownik przedszkola.

W przypadku wyrażania konieczności wejścia do przedszkola przez osobę niebędącą pracownikiem/wychowankiem przedszkola należy umówić się wcześniej telefonicznie lub e-mailem na spotkanie lub w wyjątkowych i doraźnych przypadkach przez domofon podać imię, nazwisko, cel wizyty i osobę, z którą chcą się spotkać. Wizyty odnotowuje się na blankietach wg poniższego wzoru, a następnie gromadzi w rejestrze wizyt:

Data

Godz. wejścia

Godz. wyjścia

Cel wizyty

Imię, nazwisko gościa

Osoby kontaktujące się z gościem

Zgoda na przetw.

danych osobowych*

             

* Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych nie dotyczy rodziców/opiekunów prawnych lub osób wskazanych w oświadczeniach o możliwości przyprowadzania/odprowadzania dziecka/ucznia. Tam przetwarzanie wynika z realizacji ustawy lub już wyrażonej zgody.

Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych wiąże się z brakiem możliwości wejścia do budynku szkoły.

10. Do/Z przedszkola dziecko przyprowadza/odbiera 1 opiekun. Opiekunowie wchodzą wg zasady: jeden opiekun w przedsionku/na parterze, następnie drugi . Pozostali opiekunowie z dziećmi czekają przed budynkiem, zachowując dystans społeczny i wchodzą kolejno po wyjściu wcześniejszego opiekuna. Należy rygorystycznie przestrzegać przy tym zasad reżimu sanitarnego.

Opiekun przekazuje dziecko woźnej w przedsionku/na parterze przedszkola.

11. Rodzice przyprowadzający/odprowadzający dzieci do przedszkola nie wchodzą do budynku .

12. Rodzice dzieci zobowiązani są do podania aktualnych numerów telefonów (do każdego z rodziców) w celu ustalenia szybkiej ścieżki komunikacji w przypadku zaistnienia konieczności kontaktu. W przypadku zmiany numeru telefonu należy niezwłocznie powiadomić wychowawcę i dyrektora. Wychowawca sporządza listę z aktualnymi numerami telefonów do rodziców wszystkich dzieci. Listę należy złożyć w sekretariacie w pierwszym tygodniu września 2020 r.

13. Dzieci posiadają własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku lub we własnej szafce. Dzieci nie powinny wymieniać się przyborami między sobą.

14.Dzieci nie zabierają ze sobą do przedszkola zbędnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach opiekunowie dziecka zobowiązani są zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki lub innego przedmiotu. Należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniali przedmiotów innym osobom.

15. Wszystkich dzieci i pracowników przedszkola obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do pzredszkola należy bezzwłocznie umyć ręce), właściwa ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

Rekomenduje się, aby pracownicy przedszkola stosowali osłony ust i nosa podczas przebywania wśród dzieci.

16. W miarę możliwości pogodowych nauczyciele i dzieci korzystają z placu zabaw naprzemiennie: najpierw jedna grupa a następnie w określonym czasie druga grupa.

17. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

18. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali przedszkolnej, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.

19. Rekomenduje się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, toalet, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.

20. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażene na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

21. Maski i inne środki ochrony osobistej należy wyrzucać do zamykanych i oznakowanych pojemników w szatni.

22. Miejsce wyznaczone do izolacji osoby, u której wystąpiły objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, znajduje się na korytarzu/w pomieszczeniu w przedszkolu – zapewniający min. 2 m odległości od innych osób.

24. Zgoda rodziców na pomiar temperatury u dziecka załącznik nr 1

25. Regulamin placu zabaw – załącznik nr 2.

26. Procedura postępowania przypadku wystąpienia u pracownika niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych oraz zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19 – załącznik nr 3.

27. Procedura postępowania w przypadku wystąpienia u dziecka niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych oraz zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19 – załącznik nr 4.